25. Banjo Jamboree Workshop 2019 – kytara & mandolína